Zorg voor het Noorden: waar staan we in het opleiden van mensen voor de schaarse beroepen?

De zorgvraag neemt de komende jaren niet af, maar lijkt eerder te groeien. Daarnaast zien we de komende jaren een grote groep medewerkers met pensioen gaan en daarmee is het belang van strategische personeelsplanning, waarin we rekening houden met de instroom, doorstroom en uitstroom, geduid.

Onder kwetsbare beroepen verstaan we schaarse zorgberoepen zoals IC-verpleegkundige, operatieassistent en kinderverpleegkundige. Bij deze schaarse beroepen ligt onderbezetting op de loer met alle gevolgen van dien. Het is dus belangrijk om hier voldoende voor op te leiden. Dit vraagt om inzicht in de huidige instroom, doorstroom en uitstroom van deze beroepen. Om hier een duidelijk beeld van te krijgen, vragen we sinds enkele jaren om dit voor elk ziekenhuis en ambulancedienst in het Noorden inzichtelijk te maken. Dit doen wij onder de noemer Zorg voor het Noorden. Een netwerkorganisatie waar 9 ziekenhuizen en 3 ambulancediensten in Friesland, Groningen en Drenthe zich aan hebben gecommitteerd.

Landelijke uitvraag
Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen. Zij rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid. Begin dit jaar heeft het Capaciteitsorgaan uitvraag gedaan naar de cijfers voor de opleidingen met een FZO beschikbaarheidsbijdrage. Hier hebben alle huizen ontzettend goed gehoor aan gegeven. Deze FZO-raming is ingevuld en hiermee is de landelijke raming voor 2021 klaar en gesloten.

Regionale uitvraag
In regionaal verband willen we ook graag weten hoe wij ervoor staan in het opleiden van mensen voor schaarse beroepen. Dit doen we zodat we kunnen borgen dat er voldoende mensen actief zijn binnen de schaarse beroepen in de regio. Als ziekenhuis hebben wij hier ook belang bij omdat we elkaar kunnen ondersteunen waar nodig. Daarnaast doen we dit voor de medewerker zodat er voldoende aanwas van collega’s is en ruimte om je loopbaan in het noorden vorm te geven.

Convenant
Nadat de data compleet is, wordt deze gecontroleerd en vervolgens teruggelegd bij de organisaties ter controle. De definitieve cijfers worden vastgelegd in het jaarlijks convenant. Hierin zijn afspraken over samenwerking en uitbreiding van het gezamenlijk opleiden vastgesteld, evenals de aantallen gespecialiseerde verpleegkundigen die in de drie Noordelijke provincies worden opgeleid. Door meer op te leiden, samen op te leiden en ook voor elkaar op te leiden wordt gezamenlijk de noodzakelijke opleidingsinspanning gerealiseerd. Met scholen en opleidingsinstituten zijn afspraken gemaakt om de opleidingsvolumes te verhogen.

Belang SPP en regionale samenwerking
Op 11 mei vond het Moving Magazine plaats met als thema ‘FZO-opleidingen in de lift’, georganiseerd door de NVZ en NFU. Tijdens dit seminar werden cijfers per regio getoond over de opleidingsopgave waar we voor staan. Op de kaart zie je grote regionale verschillen, maar in het noorden is het verschil -3%. Dat oogt op het eerste gezicht misschien negatief, maar betekent juist het tegenovergestelde. Namelijk dat we voldoende doorstroom hebben vanuit de FZO-opleidingen. Een mooie prestatie waarin het belang van samenwerken in het noorden zijn vruchten afwerpt. Maar met de kanttekening dat we weinig speling hebben en het kan per opleiding ook sterk verschillen. Kortom; een mooie prestatie zeker als je die vergelijkt met andere regio’s, maar we moeten hier ontzettend goed op blijven sturen.

Figuur 1: Opleidingsopgave voor FZO-opleidingen per FZO-regio (bron: NVZ)

Whats in it for me?
Door gezamenlijk op te leiden kun jij je opleiding genieten in diverse ziekenhuizen in het noorden. Zo kun jij op alle relevante en voor jou interessante vlakken de juiste ervaring opdoen. Bij Zorg voor het Noorden kun je kiezen uit tientallen loopbaanpaden om je te specialiseren.

Vervolg
Zodra het convenant klaar is, informeren we alle medewerkers van alle aangesloten organisaties hierover.